TÂN MAWN YDI'R TÂN I MI...

Mae mawn wedi cadw pobl yn glyd yn eu cartrefi hyd a lled Cymru a thu hwnt ers canrifoedd. Dyma ffynhonell gwres eu tai a gwres coginio. Mae mawn yn cynhyrchu lefel isel o fwg a nwyon ac yn lân ac yn hawdd ei drin. Mae'n taflu yr un faint os nad mwy o wres na choed ond yn cymeryd llawer iawn llai o le. Beth am i chi droi at fawn o'r Alban i'ch cadw'n gynnes ac yn glyd y gaeaf hwn?

Glân ac oglau da

Daw'r mawn mewn bagiau 20kg sy'n hawdd i'w storio yn eich cartref. Dim mwy o lwch glo hyd lawr a llai o waith carthu ar y tân. Ond y gorau oll yw ei oglau. Mae arogl mawn yn creu awyrgylch cartrefol a chysurus ac yn atgoffa dyn o'r 'hen ddyddiau'.

Taflu gwres yn dda

Mae mawn yn talfu dros 80% o'r gwres a ddaw o lo am bob kg a losgir. Mae mawn gystal â choed caled am ei wres ond wrth gwrs mae angen llai o le i'w gadw. Rydym yn llosgi'r mawn yn ein catref ni ac yn amcangyfrif bod palet yn para dros 9 wythnos o losgi hanner bag y dydd ar un tân gyda'r nos.

 

I garreg eich drws!

Mae'r mawn ar gael mewn ambell garej a siop ond pam na wnewch chi arbed ychig o bunnoedd drwy dderbyn palet i garreg eich drws? Fe fydd yn costio tua £2 y bag yn llai i chi. Archebwch balet heddiw a fe fydd yn eich cyrraedd o fewn 2 i 3 diwrnod. Dim rhedeg yn ôl a 'mlaen o'r garej ac anghofio bag ar noson oer!

<

Y mawn ei hun

Cwbl naturiol....

Ychydig o wybodaeth:

'Gwerth calorifig value' unrhyw danwydd yw faint o wres a gynhyrchir ganddo drwy ei losgi. Gall hyn gael ei fesur fel British Thermal Unit (Btu) sydd gyfystyr â 252 'calori' o wres - ond nid yw hyn yr un fath â'r kilo-caloriau sydd mewn bwydydd. Mae'r graff isod yn dangos y caloriau a ddefnyddir gan fawn yn llosgi i ferwi pwys o ddwr o 0°C i 1°C.


 

Mawn o'r Alban

Mae llefydd gwlyb, asidig ac oer yn hybu tyfiant mwsogl, rhai mathau o wair a llwyni bychain ond maent hefyd yn amharu ar ddatblygiad meicrobau sy'n ymosod ar blanhigion. Wrth i'r rheiny farw maent yn hel, blyddyn ar ôl blwyddyn yn haenau yn hytrach na phydru i ddim. Gan amlaf mae llefydd tebyg i'w cael yn hemisffêr y gogledd lle mae tua 400 miliwn hectar o gorysdd mawn.

Cynhyrchir y mawn heddiw drwy broses syml a thraddodiadol ac mae ein cyflenwyr wedi bod yn cynhyrchu mawn o'r safon gorau ers dros 100 mlynedd. Ein cyflenwyr yw'r cyhyrchwyr mawn mwyaf oyn yr Alban ac yn falch o'u hanes hir o godi mawn gyda gweithlu profidaol iawn. Maa'r cwmni'n paratoi'r tir yn drylwyr cyn cychwyn ar y gwaith ac yn ofalus iawn drwy'r broses gyfan i sicrhau eich bod chi'n cael y mawn gorau posib i'w losgi.


prynu'r mawn

Beth am 35 o fagiau 20kg ar balet, wedi ei gludo i garreg eich drws?

Yr hyd rydan ni'n ei werthu:

Mae Môn Mawn Cymru yn gwerthu mawn i sawl lle, bydd rhestr ohonynt yn ymddangos yma'n fuan.

Rydym yn gwerthu'r mawn mewn sawl garej a siop yng Ngwynedd, Môn a Chonwy. O sydych yn byw y tu allan i'r ardal hwn, cysylltwch â ni i gael enw a chyfeiriad eich cyflenwr agosaf.


cysylltwch

Diolch am alw heibio. Am fwy o wybodaeth cysylltwch â ni:

Manylion cysylltu

Carreg yr Alltwen
LLANGRISTIOLUS
Ynys Môn
LL62 5PT

Ffôn:
01248 751212
07579 002 320

01248 751 212

Codwch y ffôn

Rydym yn croesawu galwadau gan fusnesau a gallwn hefyd gyflenwi'r mawn ar gefn lori, llwyth o 1,200 o fagiau.Gwefan SaesnegCliciwch yma i fynd i'r wefan Saesneg. Click here to visit our Englich website